Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry

Jyväskylässä sijaitsevien Mäyrämäen ja Mustalammen asukkaiden omat sivut. Tervetuloa mukaan!

Säännöt

MÄYRÄMÄEN JA MUSTALAMMEN
ASUKASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

(Alun perin säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 28.4.1993. Sääntöjen 1 § ja 2 § muutos on hyväksytty ja rekisteröity yhdistysrekisteriin 13.9.2007.  Rekisterinumero 158.472.)

SÄÄNNÖT

1 NIMI, KOTIPAIKKA JA YHDISTYKSEN MUODOSTAMINEN

Yhdistyksen nimi on Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry. Yhdistyksen koti­paikka on Jyväskylän kaupunki. (Muutos rekisteröity 13.9.2007.)

Yhdistyksen jäseniksi voivat kuulua kaikki Mäyrämäessä ja Mustalammella asuvat hen­kilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen toiminnan tarkoituksen ja jotka ovat suorittaneet jä­senmaksun.

(Muutos rekisteröity 13.9.2007.)

2 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Mäyrämäen ja Mustalammen asuntoalu­een asukkaiden viihtyvyyttä sekä asuin- ja sosiaalisia oloja. Tarkoituksensa toteuttami­seksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa sekä tekee aloitteita ja esi­tyksiä. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekä ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. (Muutos re­kisteröity 13.9.2007.)

3 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

1. Päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouk­sia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous.

2. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskut­su jul­kaistaan paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai lähetetään kirjalli­sesti yhdistyksen jäsenil­le. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmikuun aikana. Ylimääräinen kokous pi­detään, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelli­seksi tai kun vähintään yksi kymmenes­osa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäse­nistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä kutsuttava kokous koolle.

3. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

3.1. yhdistyksen toimintakertomus,
3.2. tilikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto,
3.3. tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen halli­tukselle ja muille vastuuvelvollisille,
3.4. yhdistyksen puheenjohtajan vaali,
3.5. hallituksen jäsenten lukumäärä 4 pykälän puitteissa,
3.6. muiden hallituksen jäsenten vaali,
3.7. kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali,
3.8. toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi,
3.9. jäsenmaksun suuruus,
3.10. tulo­ ja menoarvio seuraavaksi tilikaudeksi,
3.11. muut kokoukselle esitettävät asiat.

4. Yhdistyksen kokouksessa kullakin yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Hallituksen jäsenillä ei ole heitä itseään koskevissa asioissa äänestysoikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan rat­kaisee pu­heenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Poikkeuksen muodostavat sään­töjen 8 ja 9 pykä­lissä mainitut asiat.

4 YHDISTYKSEN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT
1) Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-­8 jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapu­heenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan. Hallitus voi perustaa jaostoja valmistelemaan ja hoitamaan yhdistyksen toiminnan tarkoituk­sena mainittuja tehtäviä.

2) Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi hallituksen jäsentä pitää sitä tarpeelli­sena. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheen­johtajan lisäksi on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan rat­kaisee pu­heenjohtajan ääni.

3) Hallituksen tehtävänä on:
a) edustaa yhdistystä,
b) hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,
c) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niihin esitettävät asiat,
d) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,
e) hoitaa yhdistyksen tilejä ja hallintoa sekä muuta omaisuutta,
f) ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

4) Hallitus on kaikista toimenpiteisiin vastuussa yhdistyksen kokoukselle. Hallituksen jäsen, joka ilmoittaa eriävän mielipiteensä tai vastalauseensa hallituksen pöytäkirjaan merkittäväksi eikä osallistu päätöksen täytäntöönpanoon, on kysymyksessä olevaan asiaan nähden vapaa vastuusta.

5 YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdes­sä.

6 TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

1) Puheenjohtaja johtaa yhdistyksen toimintaa. Hänen tehtävänään on kutsua koolle yhdis­tyksen hallituksen kokous ja johtaa siinä puhetta, toimia puheenjohtajana myös yhdistyksen ylimää­räisissä kokouksissa, huolehtia näiden sääntöjen noudattamisesta sekä valvoa, että yhdistyk­sen muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä.
Puheenjohtaja käyttää yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta kuten näiden sääntöjen 5 kohdassa sanotaan. Puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.

2) Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa ja yhdistyksen ylimääräisissä kokouk­sissa, hoitaa yhdistyksen jäsenluetteloa, laatii toimintakertomuksen, hoitaa yhdistyksen kirjeen­vaihdon sekä huolehtii puheenjohtajan hänelle osoittamista muista kirjallisista tehtävistä. Sihteeri käyttää yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta kuten näi­den sääntöjen 5 kohdassa sano­taan. Sihteerin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoi­taa joku muu hallituksen jäsen.

3) Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen kassan ja kirjanpidon, laatii tilikertomuksen ja tilinpäätök­sen sekä suorittaa muut hallituksen hänelle määräämät yhdistyksen taloutta koske­vat tehtävät.

7 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tilintar­kastajille esitettäväksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee kalenterivuosittain tarkastaa yhdistyksen hallinto, kirjanpito, tilit ja tilin­päätös vähintään viikkoa ennen vuosikokousta, antaa kirjallinen lausuntonsa yhdis­tyksen hallin­nosta, kirjanpidosta ja varojen hoidosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tilintarkastajilla on muinakin aikoina siitä ennalta ilmoittamatta oikeus tarkastaa yhdistyksen tilit.

8 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, kun sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se on yhdistysrekisteriin merkitty. Muilta osin, mitä näillä säännöillä ei erikseen määrätä, noudatetaan yhdistysrekisterin määräyksiä.

9 YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kuten näiden sääntöjen 8 kohdassa sääntöjen muuttami­sesta sanotaan. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toi­minnan hy­väksi purkautumista päättäneen kokouksen päätöksen mukaan. Säännöt hyväksytty Mäyrämäen asukasyhdistyksen kokouksessa 22.2.1993.

One thought on “Säännöt

  1. Päivitysilmoitus: Kutsu asukasyhdistyksen vuosikokoukseen maanantaina 17.2.2014 | Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s