Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry

Jyväskylässä sijaitsevien Mäyrämäen ja Mustalammen asukkaiden omat sivut. Tervetuloa mukaan!


Jätä kommentti

Sääntömuutosesitys

Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistyksen sääntömuutosesitystä käsitellään kokouksessa 5.5.2021 klo 18

Paikka: Google Meet linkki kokoukseen https://meet.google.com/mfx-nhnj-xjg, fyysinen sijainti Usvattarentie 13

Suurin muutos koskee yhdistyksen kokouksiin osallistumistapoja. Lisäksi säännöt päivitetään yleisesti vastaamaan yhdistyksen nykyisiä tarpeita. Alla sääntömuutosesitys, muokatut kohdat korostettu.

—-

MÄYRÄMÄEN JA MUSTALAMMEN ASUKASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

(Alun perin säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 28.4.1993. Sääntöjen 1 § ja 2 § muutos on hyväksytty ja rekisteröity yhdistysrekisteriin 13.9.2007.  Rekisterinumero 158.472.)

SÄÄNNÖT

1 NIMI, KOTIPAIKKA JA YHDISTYKSEN MUODOSTAMINEN

Yhdistyksen nimi on Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. (Muutos rekisteröity 13.9.2007.)

Yhdistyksen jäseniksi voivat kuulua kaikki Mäyrämäessä ja Mustalammella asuvat henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen toiminnan tarkoituksen ja jotka ovat suorittaneet jäsenmaksun.

(Muutos rekisteröity 13.9.2007.)

Muutosehdotus 1: Yhdistyksen jäseniksi voivat kuulua Mäyrämäessä, Ylä-Mäyrämäessä ja Mustalammella asuvat henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen toiminnan tarkoituksen ja jotka ovat suorittaneet jäsenmaksun.

2 YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Mäyrämäen ja Mustalammen asuntoalueen asukkaiden viihtyvyyttä sekä asuin- ja sosiaalisia oloja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa sekä tekee aloitteita ja esityksiä. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekä ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. (Muutos rekisteröity 13.9.2007.)

Muutosehdotus 2: Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää Mäyrämäen, Ylä-Mäyrämäen ja Mustalammen asuntoalueen asukkaiden viihtyvyyttä sekä asuin- ja sosiaalisia oloja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, keskustelutilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa sekä tehdä aloitteita ja esityksiä ja järjestää alueen asukkaille avoimia tapahtumia. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys vastaanottaa jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys voi hoitaa varainhankintaa järjestämällä tapahtumien yhteydessä kahviomyyntiä, myyjäisiä ja arpajaisia asianmukaisella luvalla.

3 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

1. Päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous.

2. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä tai lähetetään kirjallisesti yhdistyksen jäsenille. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta vaatii. Hallituksen on viipymättä kutsuttava kokous koolle.

Muutosehdotus 3: Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti kaikkiin alueen talouksiin ja/tai julkaistaan sähköisesti yhdistyksen sähköisissä tiedotuskanavissa.

Muutosehdotus 4: Lisätään uudeksi kohdaksi 3 mahdollisuus etäosallistua kokoukseen.

3. Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua tapauskohtaisesti myös etäyhteydellä, mikäli yhdistyksen hallitus on katsonut aiheelliseksi tarjota etäosallistumismahdollisuuden.

Tästä eteenpäin järjestysnumerot vaihtuvat siten, että 4. on ensimmäinen.

3. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

3.1. yhdistyksen toimintakertomus,

3.2. tilikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto,

3.3. tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,

3.4. yhdistyksen puheenjohtajan vaali,

3.5. hallituksen jäsenten lukumäärä 4 pykälän puitteissa,

3.6. muiden hallituksen jäsenten vaali,

3.7. kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä vaali,

Muutosehdotus 5: kahden tilintarkastajan ja heidän varahenkilönsä vaali,

3.8. toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi,

3.9. jäsenmaksun suuruus,

3.10. tulo­ ja menoarvio seuraavaksi tilikaudeksi,

3.11. muut kokoukselle esitettävät asiat.

4. Yhdistyksen kokouksessa kullakin yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Hallituksen jäsenillä ei ole heitä itseään koskevissa asioissa äänestysoikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. Poikkeuksen muodostavat sääntöjen 8 ja 9 pykälissä mainitut asiat.

4 YHDISTYKSEN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT

1) Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-8 jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan. Hallitus voi perustaa jaostoja valmistelemaan ja hoitamaan yhdistyksen toiminnan tarkoituksena mainittuja tehtäviä.

Muutosehdotus 6: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan.

2) Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun kaksi hallituksen jäsentä pitää sitä tarpeellisena. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

3) Hallituksen tehtävänä on:

a) edustaa yhdistystä,

b) hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä,

c) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niihin esitettävät asiat,

d) panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset,

e) hoitaa yhdistyksen tilejä ja hallintoa sekä muuta omaisuutta,

f) ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi.

4) Hallitus on kaikista toimenpiteisiin vastuussa yhdistyksen kokoukselle. Hallituksen jäsen, joka ilmoittaa eriävän mielipiteensä tai vastalauseensa hallituksen pöytäkirjaan merkittäväksi eikä osallistu päätöksen täytäntöönpanoon, on kysymyksessä olevaan asiaan nähden vapaa vastuusta.

5 YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

6 TOIMIHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT

1) Puheenjohtaja johtaa yhdistyksen toimintaa. Hänen tehtävänään on kutsua koolle yhdistyksen hallituksen kokous ja johtaa siinä puhetta, toimia puheenjohtajana myös yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa, huolehtia näiden sääntöjen noudattamisesta sekä valvoa, että yhdistyksen muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä.

Puheenjohtaja käyttää yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta kuten näiden sääntöjen 5 kohdassa sanotaan. Puheenjohtajan estyneenä ollessa hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja.

2) Sihteeri pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa ja yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa, hoitaa yhdistyksen jäsenluetteloa, laatii toimintakertomuksen, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon sekä huolehtii puheenjohtajan hänelle osoittamista muista kirjallisista tehtävistä. Sihteeri käyttää yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta kuten näiden sääntöjen 5 kohdassa sanotaan. Sihteerin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa joku muu hallituksen jäsen.

Muutosehdotus 7: Poistetaan sihteerin tehtävistä yhdistyksen jäsenluettelon hoitaminen sekä yhdistyksen kirjeenvaihdosta huolehtiminen.

3) Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen kassan ja kirjanpidon, laatii tilikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä suorittaa muut hallituksen hänelle määräämät yhdistyksen taloutta koskevat tehtävät.

Muutosehdotus 8: Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen kassan ja kirjanpidon, ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa, laatii tilikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä suorittaa muut hallituksen hänelle määräämät yhdistyksen taloutta koskevat tehtävät.

7 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tilintarkastajille esitettäväksi vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee kalenterivuosittain tarkastaa yhdistyksen hallinto, kirjanpito, tilit ja tilinpäätös vähintään viikkoa ennen vuosikokousta, antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen hallinnosta, kirjanpidosta ja varojen hoidosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Tilintarkastajilla on muinakin aikoina siitä ennalta ilmoittamatta oikeus tarkastaa yhdistyksen tilit.

8 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, kun sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun se on yhdistysrekisteriin merkitty. Muilta osin, mitä näillä säännöillä ei erikseen määrätä, noudatetaan yhdistysrekisterin määräyksiä.

9 YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään, kuten näiden sääntöjen 8 kohdassa sääntöjen muuttamisesta sanotaan. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumista päättäneen kokouksen päätöksen mukaan. Säännöt hyväksytty Mäyrämäen asukasyhdistyksen kokouksessa 22.2.1993.


Jätä kommentti

Vuosikokous 23.2.2021 klo 18

Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry

Vuosikokous 23.2.2021 klo 18

Google Meets https://meet.google.com/efy-anca-vib

tai Usvattarentie 13 (ilmoittautuminen sähköpostitse mm.asukasyhdistys@gmail.com viim. 22.2.2021)

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

6. Yhdistyksen toimintakertomuksen hyväksyminen

7. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

8. Yhdistyksen puheenjohtajan valinta vuodelle 2021

9. Hallituksen jäsenten lukumäärän valinta vuodelle 2021

10. Hallituksen jäsenten valinta

11. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä valinta

12. Toimintasuunnitelman hyväksyminen seuraavaksi toimintakaudeksi

13. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen vuodelle 2021

14. Tulo- ja menoarvion hyväksyminen seuraavaksi tilikaudeksi

15. Muut kokoukselle esitettävät asiat

16. Kokouksen päättäminen


Jätä kommentti

Tapahtumat 2020

Alustavasti suunnitellut tapahtumat. Päivämääriä täydennetään lähempänä.

– Hiihtokilpailut su 8.3. klo 10 Kotalammella
– Vappupiknik puistossa – peruttu
– Asuinalueen siivoustalkoot toukokuussa
– Kotalampi Rock toukokuussa – peruttu
– Jyväsjärvi-soutuun osallistuminen elokuussa Jyväsjärvellä
– Siivouspäivän pihakirppikset 22.8.
– lasten olympialaiset elokuussa Pirunkorven kentällä 23.8.
– Kunnostetun Mustalammen nuotiopaikan avajaiset 5.9.
– Toiminnallinen ryhmäretki loka-marraskuussa – peruttu
– Joulupolku Mustalammen ympäri 20.12.
– perheliikuntatapahtumia toiveiden mukaan


2 kommenttia

Tapahtumat 2019

Tälle vuodelle suunniteltuja tapahtumia. Päivämääriä täydennetään lähempänä.

– Hiihtokilpailut su 10.3. klo 10 Kotalammella
– Nuotioretki la 6.4. klo 13, muistetaan koirapolun tekijöitä. Jorma Viljanen pitää muistopuheen/kertoo tarinoita.
– Asuinalueen siivoustalkoot toukokuussa
– Kotalampi Rock to 23.5. Kotalammen toimintapuistossa
– Jyväsjärvi-soutuun osallistuminen 13.6. Jyväsjärvellä
– lasten olympialaiset 18.8. klo 17 Pirunkorven kentällä
– Siivouspäivän pihakirppikset la 31.8.
– asukasyhdistyksen 30-vuotisjuhlat 5.10. Keltinmäen koululla
– joululaulajaiset
– perheliikuntatapahtumia toiveiden mukaan


Jätä kommentti

Logokilpailun voittaja

Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistyksen 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi järjestettyyn logon suunnittelukisaan saapui määräajassa 44 työtä. Logokilpailun voittajaksi asukasyhdistyksen hallitus valitsi 10.3.2019 yksimielisesti Katri Haycockin suunnitteleman logon. Onnittelut Katrille!

Kilpailuun tuli paljon kivoja piirrettyjä töitä. Painatettavaan t-paitaan kilpailun raati halusi saada jonkin näistä piirretyistä kuvista. Kilpailutöitä arvioitiin tekijöiden nimiä tietämättä ja paitakuvaksi äänestettiin Maija Maaskolan piirtämä kuva mäyrästä Mustalammen rannalla. Onnittelut Maijalle!

T-paidat tulevat tilattaviksi myöhemmin keväällä. Kiitos kilpailuun osallistuneille!


Jätä kommentti

Logon suunnittelukilpailu 6.2.-6.3.2019

Mäyrämäen ja Mustalammen asukastoiminta viettää 30-vuotisjuhlavuottaan. Sen kunniaksi järjestetään Mäyrämäen ja Mustalammen alueen logon/tunnuksen suunnittelukilpailu. Voittotyö tulee korvaamaan vieressä olevan vanhan mäyrä-tunnuksen. Uutta logoa/tunnusta tullaan käyttämään mm. Mäyrämäen ja Mustalammen tapahtumien mainonnassa, nettisivuilla ja siitä painetaan T-paitoja.

TEHTÄVÄ: suunnittele ja piirrä Mäyrämäen ja Mustalammen uusi logo/tunnus. Pelkkä kuva käy. Tai voit suunnitella logon sanoista Mäyrämäki ja Mustalampi. Vapaa toteutus. (Tee se kuitenkin isommassa koossa kuin mäyrä-tunnus, iso kuva A4-paperille.)

PALKINTO: Paras idea tai valmis logo voittaa 30 € ja voittajalogolla varustetut T-paidat koko perheelle!

AIKATAULU: Kilpailuaika 6.2.-6.3.2019. Voittotyön valitsee Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistyksen hallitus 10.3. Valitusta tunnuksesta/logosta muokataan tarvittaessa eri käyttötarkoituksiin soveltuva tunnus, joka hyväksytetään voittajalla.

KILPAILUTYÖT LÄHETETÄÄN 6.3. MENNESSÄ sähköpostilla mm.asukasyhdistys@gmail.com. Työhön mukaan oma nimi ja puhelinnumero, jonka kautta voittajalle ilmoitetaan.